Projekt

WBL Guarantee (Public-Private Alliance to GUARANTEE the quality of Work-Based Learning – 2017-1-IT01-KA202 -006161) to trzyletni projekt, który był finansowany w ramach programu Erasmus + KA2 w okresie od września 2017r. do sierpnia 2020r. Projekt był koordynowany przez włoskiego partnera Regione Lazio.

Projekt był realizowany przez wielonarodowościowe Konsorcjum, przedstawicieli 5 krajów europejskich (Włochy, Hiszpania, Cypr, Niemcy, Polska) z 11 organizacji, w tym publicznych (Regione Lazio, Cyprus Productivity Center, Andalucia Emprende), świata biznesu (Cypryjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Confartigianato Imprese Lazio, Femeval) oraz instytucji dostarczających szkolenia zawodowe (ERIFO, FyG, MMC). W Konsorcjum znalazł się również niemiecki przedstawiciel, University of Applied Sciences at Work (HdBA Mannheim) oraz partner ICT z Polski, firma Danmar Computers.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości pobierania nauki w miejscu pracy, podniesienie umiejętności trenerów (zatrudnionych w firmach oraz przez ośrodki szkoleniowe), którzy są zaangażowani w planowanie ścieżek rozwoju w firmach, aby wspierać skuteczne zarządzenie szkoleniami, zaspokojenie potrzeb rynku pracy, a także zapewnienie wysokiej jakości oraz atrakcyjne ścieżki zawodowe.

Projekt skupiał się na działaniach w miejscu pracy nieuwzględnionych w formalnych kursach edukacyjnych (na przykład w ramach praktyk w szkołach lub organizowanych staży), a także identyfikowaniu i eksperymentowaniu z metodologią mającą na celu poprawę takich doświadczeń edukacyjnych. Ma to ogromne znaczenie dla celów późniejszej certyfikacji uczenia się lub kontynuacji nauki.

Główne rezultaty projektu WBL Guarantee to:

1) Analiza porównawcza europejskich schematów nauki w miejscu pracy przeprowadzona w krajach Konsorcjum. W rezultacie tym uwzględniono również umiejętności wymagane na stanowiskach pracy, które wiążą się zarządzaniem nauką w miejscu pracy. Analizę oparto na danych ilościowych (wyniki pochodzą z ankiet skierowanych do praktykantów, stażystów oraz osób przyuczających się do zawodu, trenerów zatrudnionych w firmach, a także przedstawicieli instytucji szkoleniowych) oraz jakościowych, zebranych w krajach Konsorcjum. Skutkiem opisanego, wyłoniono ścieżkę zwiększania umiejętności zawodowych trenera prowadzącego szkolenia w miejscu pracy.

2) Opracowanie i testowanie programu nauczania dla trenerów pracujących w MŚP, który uwzględnia materiały do pobrania we wszystkich językach partnerstwa. Program został zaprojektowany do nauki zdalnej i jest masowym otwartym kursem online (MOOC), zawierającym treści w kilku językach, który został przetestowany i zatwierdzony w ramach przeprowadzonych działań pilotażowych pośród trenerów zatrudnionych w firmach. Szkolenie oferuje uczestnikom możliwości zdobycie wiedzy, technik oraz narzędzi, które pozwolą na poprawę efektów uczenia się, ewaluację oraz zdobycie uznania kompetencji (certyfikat), a ponadto zwiększenie skutecznych relacji mentorskich – zarówno u uczestników szkolenia, jak i firm.

3) Opracowanie i testowanie programu nauczania dla trenerów/doradców zawodowych i przedstawicieli instytucji szkoleniowych pracujących w oparciu o schematy nauki w miejscu pracy, aby zwiększyć ich umiejętności planowania, zarządzania i monitorowania procesem edukacyjnym.

Ten program nauczania opiera się na szkoleniu i profesjonalnym profilu zawodowym. Ponadto towarzyszy mu zestaw narzędzi, zawierający metodologię kursu, efekty uczenia się, wskazówki dotyczące realizacji szkolenia oraz bibliograficzne materiały źródłowe.

Ze względu na pandemię Covid 19 – szkolenie w języku włoskim było również dostępne w wersji online. Szkolenie to dostarcza umiejętności metodyczne w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania ścieżek nauczania w miejscu pracy w oparciu o jasne i mierzalne cele/rezultaty nauczania, a także odniesienie do ustandaryzowanych profili krajowych (w celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że w kolejnym kroku można je ulepszyć poprzez proces certyfikacji umiejętności). Kurs został zatwierdzony w ramach działań pilotażowych przeprowadzonych w trybie zdalnym z powodu pandemii.

4) Działanie szkoleniowe, w którym wzięło udział 18 przedstawicieli – osób zaangażowanych w nauczanie w miejscu pracy oraz instytucje pośrednictwa pracy, i które polegało na walidacji programów WBL Guarantee w oparciu o potrzeby szkoleniowe wyrażone przez specjalistów.

5) Obszerny materiał w postaci Przewodnika, mający na celu zwiększenie skuteczności nieformalnych praktyk nauczania w miejscu pracy. Przewodnik zawiera rekomendacje dotyczące wpływu, dostępności oraz wykorzystania, a także możliwości czerpania korzyści z metodologii WBL Guarantee w innych kontekstach i krajach. Wraz z nim, uda się zwiększyć zasięg rezultatów projektu i promować ich użycie przez instytucje, a także skłonić do instytucjonalnej refleksji na temat uczenia się w miejscu pracy.

Scroll Up