The project

Το WBL Guarantee είναι ένα έργο του Erasmus KA2, το οποίο συντονίζεται από την Regione Lazio, και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έληξε τον Αύγουστο του 2020.

Προβλήθηκε από μια κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Πολωνία) και 11 δημόσιοι οργανισμοί (Regione Lazio, Cyprus Productivity Center, Andalucia Emprende), από τον επιχειρηματικό τομέα (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου, Confartigianato Imprese Lazio, Femeval), του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης των υπηρεσιών απασχόλησης (ERIFO, FyG, MMC).

Στην κοινοπραξία συμμετείχαν επίσης το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Εργασία (HdBA Mannheim) και μια εταιρεία ICT από την Πολωνία, Danmar.

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση της μάθησης στον χώρο εργασίας, στην αύξηση των δεξιοτήτων των διδασκόντων (σε εταιρείες και οργανισμούς κατάρτισης) που συμμετέχουν σε μαθησιακές οδούς βασισμένες στην εργασία, στη διευκόλυνση της επιτυχημένης διαχείρισης της μετάβασης στην αγορά, καθώς και στην ποιότητα και ελκυστικότητα τέτοιων μονοπατιών.

Το έργο επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες του WBL που δεν περιλαμβάνονται σε επίσημα μαθήματα μάθησης (π.χ. στην Ιταλία, στην εξωσχολική πρακτική ή στην πρακτική άσκηση επιπέδου ΙΙ), εντοπίζοντας και πειραματίζοντας με μια μεθοδολογία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εμπειριών αυτών. Επιπλέον, είναι σχετικό με το σκοπό της μεταγενέστερης πιστοποίησης της μάθησης ή της συνέχισης των σπουδών.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου εγγύησης WBL είναι τα ακόλουθα:

1) Μια μελέτη σχετικά με τα συστήματα WBL που εγκρίθηκαν στις χώρες εταίρους της κοινοπραξίας, αποσκοπούσε επίσης στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα προφίλ που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση. Η έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση (ερωτηματολόγια για εκπαιδευόμενους, ειδικευόμενους και μαθητευόμενους – εκπαιδευτές επιχειρήσεων και φορείς κατάρτισης) και στην ποιοτική ανάλυση των μέσων που υιοθετούνται σε κάθε χώρα. Από τη μελέτη προέκυψε ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη δεξιοτήτων για να γίνει δάσκαλος.

2) Η ανάπτυξη και δοκιμή ενός προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες δασκάλους (ΜΜΕ) με έντυπα σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας. Το μάθημα αναπτύχθηκε για χρήση εξ’ αποστάσεως, MOOC, με διαφάνειες στις διάφορες γλώσσες της κοινοπραξίας, καθώς και δοκιμασμένες και επικυρωμένες, μέσα από πιλοτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από επαρκή αριθμό καθηγητών της εταιρείας. Το μάθημα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία για την παρακολούθηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της μετέπειτα πιστοποίησης, καθώς και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων καθοδήγησης, τόσο για τους χρήστες του WBL όσο και για την ίδια την εταιρεία.

3) Η ανάπτυξη και ο πειραματισμός ενός προγράμματος μάθησης για δασκάλους των οργανισμών κατάρτισης ή/και απασχόλησης, που λειτουργούν με τα προγράμματα WBL, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση της μάθησης.

Το μάθημα προβάλλεται με βάση την εκπαίδευση και το επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, συνοδευόταν από εργαλειοθήκη, η οποία περιείχε τη μεθοδολογία του μαθήματος, τα αποτελέσματα της μάθησης, τις κατευθυντήριες γραμμές για την παράδοσή της, καθώς και τα βιβλιογραφικά υλικά αναφοράς.

Λόγω της πανδημίας Covid 19 – το ιταλικό μάθημα ήταν επίσης διαθέσιμο σε FAD, συγχρονησμένη διδασκαλία. Το μάθημα παρέχει στους δασκάλους μεθοδολογικές δεξιότητες για το έργο, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των διαδρομών WBL με βάση σαφείς και μετρήσιμους στόχους/αποτελέσματα μάθησης, καθώς και αναφορά σε τυποποιημένα εθνικά προφίλ (για να αυξηθεί η εγγύηση ότι μπορούν – σε ένα επόμενο βήμα – να ενισχυθούν μέσω μιας διαδικασίας πιστοποίησης δεξιοτήτων). Το μάθημα επικυρώθηκε μέσω πιλοτικής δραστηριότητας που διεξήχθη σε απομακρυσμένη λειτουργία λόγω του COVID 19.

4) Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που περιελάμβανε Διαχειριστές του WBL και των Κέντρων Απασχόλησης, επέτρεψε την επικύρωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις ανάγκες κατάρτισης που εξέφρασαν οι τεχνικοί που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου.

5) Ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό εγχειρίδιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του WBL σε μη τυπικά μαθήματα μάθησης. Το Εγχειρίδιο που καταρτίστηκε με βάση τις συνεισφορές όλων των εταίρων, περιέχει προτάσεις για τον αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς της μεθοδολογίας εγγύησης WBL σε άλλα πλαίσια και χώρες. Το εγχειρίδιο αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της χρήσης των προϊόντων και στην τόνωση του θεσμικού προβληματισμού σχετικά με τη μελλοντική μάθηση βασισμένη στην εργασία.

Scroll Up